Data Center  สพป.ขอนแก่น เขต3

Develop by ::  krunoi    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3     E-mail : :: sasijirawat@gmail.com    
19-Nov-2018 / 03:23:16: am

เลือกโรงเรียนรายอำเภอที่ต้องการ
อำเภอพล  55 โรงเรียน    อำเภอหนองสองห้อง  63 โรงเรียน    อำเภอแวงน้อย  28 โรงเรียน    อำเภอแวงใหญ่  22 โรงเรียน    อำเภอโนนศิลา  18 โรงเรียน    ยกเลิกการเลือก

กราฟแสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนรายอำเภอ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายอำเภอ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3

ลำดับ
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
นร.ชาย
นร.หญิง
นักเรียนทั้งหมด
1
   พล
12
55
2,285
2,038
4,323
2
   หนองสองห้อง
12
63
3,406
3,064
6,470
3
   แวงน้อย
6
28
1,301
1,207
2,508
4
   แวงใหญ่
5
22
1,281
1,195
2,476
5
   โนนศิลา
5
18
1,179
895
2,074
รวม
40
186
9,452
8,399
17,851
 

สถิติร้อยละจำนวนนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3....Krunoi